Zařízení BOB firmy Gestra pro občasnou pochůzkovou kontrolu provozu parních a horkovodních kotlů

Firma SEACZ, a.s. je pověřena k provádění montáží, periodických prohlídek a servisních úkonů na zařízení BOsB GESTRA u parních a horkovodních kotlů.

Odborné veřejnosti je firma GESTRA Bremen dlouhodobě známa svými výrobky pro energetiku, zejména odvaděči kondenzátu, regulačními armaturami apod. Jednotlivé prvky firmy GESTRA vyhovují německé normě TRD 604 a EN 12952/12953 pro občasnou (pochůzkovou) kontrolu provozu parních a horkovodních kotlů v intervalu 1 x za 24 nebo 72 hodin a vyhovují směrnici EU v souladu s předpisy ČR, zák. 22/97. Principiálně jsou řešeny na vodivostním snímání hladiny vody v kotli elektrodami ve spojení s vyhodnocovací elektronikou. Jedná se o tzv. "zařízení zvláštní konstrukce se samotestem". Vodivostní elektroda je systém článků, které jsou vyhodnocovací elektronikou periodicky testovány. Elektronika zapojená do technologických podmínek hořáku vyhodnocuje poruchové stavy a v případě jakékoliv poruchy snímací elektrody, kabelového vedení, vlastní elektroniky zajistí odstavení hořáku.
Zařízení BOsB firmy GESTRA není dodáváno jako kompletní systém, ale lze využívat jednotlivých prvků ve spojení se stávajícím bezpečnostním zajištěním kotlů. Základem sestavy jsou elektrody NRG pro snímání poklesu hladiny pod minimální hladinu ve spojení s vyhodnocovací elektronikou NRS. Při instalaci nových kotlů a opravě stávajících lze doplnit o skokovou nebo plynulou regulaci napájení kotlů zařízením firmy GESTRA.
Pro získání energetických úspor lze kotle osadit automatickým odluhem (dle vodivosti kotlové vody je regulováno množství odluhu pomocí elektro-regulačního ventilu) a automatickým odkalem (zde membránový ventil otevírá v nastaveném časovém intervalu 0,5 hod - 32 hod na dobu cca 2 s). Proti klasickému odluhu a odkalu dochází k energetickým úsporám ve sníženém množství odpadních vod a dále je zajištěním pravidelného odluhu od kvality kotlové vody zvýšena životnost celého kotlového celku. Vlastní zabezpečení občasné kontroly provozu kotlů je prováděno přednostně instalací odběrových sond do kotlových celků. Lze však použít i zařízení pro vnější použití při splnění zvláštních podmínek. Při instalaci zařízení BOsB GESTRA do horkovodních systémů je však nutné nejen jištění vlastního zdroje, ale i celého horkovodního systému. Pro vlastní zdroj je kromě hladinové elektrody NRG nutná instalace teplotních a tlakových snímačů.
K jištění horkovodního systému se rovněž používá hladinových elektrod (doplňovací a expanzní nádrže) vč. tlakových snímačů. Vždy musí ale být použito tzv. "zařízení zvláštní konstrukce se samotestem". Zařízení je také možno doplnit dálkovým přenosem poruchových stavů.


SEA Kolín s.r.o.

Tyršova 469
280 00 - Kolín 2
tel: +420 321 729 249
seakolin@seakolin.cz

SEA Zlín s.r.o.

Zabrání 1116,
763 02  Zlín - Malenovice
tel: +420 577 101 085
seazlin@seazlin.cz