Popis komponent Spirax Sarco

Základní popis komponentů BOSB

A/ Popis dodávky

Napojovací místa

  • tlaková část kotle - buben kotle
  • napájecí voda - nap. potrubí kotle
  • odkal - odkalovací potrubí kotle
  • odluh - odluhovací potrubí kotle
  • elektrická energie - stávající rozvody v kotelně
  • tlakový vzduch (0,6 MPa) - pouze v případě instalace aut. odkalu

Zařízení Spirax Sarco je schváleno ITI Praha a svým rozsahem plně odpovídá současným požadavkům na zabezpečení kotlů. Zařízení firmy Spirax Sarco odpovídá německé normě TRD 604 tzn., že i po přechodu na normy EU bude toto zařízení plně odpovídat požadavkům norem a předpisů.

Umístění technologie a popis jednotlivých prvků

Základní varianta obsahuje 2 ks hladinového spínače min. hladiny vody v kotli. Snímače jsou umístěny každý samostatně v uklidňovačích hladiny. K tomuto účelu musí být instalovány návarky do bubnu kotle DN 100.

Dále je nezbytné mít na kotli osazen omezovač max. tlaku páry schváleného typu, který odstaví kotel z provozu při překročení max. tlaku páry. Kotle musí být osazeny havarijními manostaty typu ZPA 61214 nebo Sauter. Tyto typy manostatů jsou schváleny ITI Praha pro montáž se zařízením Spirax Sarco.

Kromě toho je nutné mít na kotli regulátor provozního tlaku páry schválené konstrukce, který odstaví při dosažení max. provozního tlaku hořák z provozu a při poklesu tlaku páry pod nastavenou mez automaticky provede celý startovací cyklus. K tomuto účelu může být dodán regulátor provozního tlaku ZPA Ekoreg 61214 nebo Sauter, případně upravena ovládací automatika kotlů.

Vyhodnocovací elektronika BOSB obsahuje tzv. 'tlačítko mrtvého muže' (DMB) - časový spínač, který po uběhnutí nastaveného časového limitu automaticky odstaví kotel pokud není před uplynutím této doby stisknutím tlačítka potvrzena návštěva a kontrola obsluhy na kotelně.

Na kotli může být instalován skokový nebo plynulý způsob napájení. Pro řízení čerpadla bude dodáno následující zařízení:

Pro 8 hodinový cyklus - elektrodový nivocontrol HZ 1 K instalovaný do tělesa plovákového nivocontrolu, automatika zabezpečující zapínání a vyp. čerpadla a blokádu od max. hladiny v kotli

Pro 24 hodinový cyklus skoková regulace - kapacitní sonda snímání stavu hladiny + řídící automatika Spirax Sarco. Automatika a sonda zabezpečují kromě řízení čerpadla i blokádu od max. hladiny vody v kotli.

Pro 24 hodinový cyklus plynulá regulace - kapacitní sonda snímání stavu hladiny + řídící automatika Spirax Sarco, regulační ventil. Automatika a sonda zabezpečují kromě řízení čerpadla i blokádu od max. hladiny vody v kotli.

V kotelně musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu dle ČSN 07 0703.

Pro zajištění detekce úniku plynu musí být kotelna vybavena dvoustupňovými analyzátory úniku plynu. Analyzátory musí být zapojeny dle současných požadavků ČSN 07 0703 tj. první stupeň signalizuje poruchu, druhý stupěň uzavírá přívod plynu a blokuje chod hořáků.

Dále kotelna musí být vybavena havarijním uzávěrem s elektrickým pohonem (HÚP)

Tyto sestavy, jež jsou podmínkou bezobslužného provozu je možné doplnit o nadstandartní sestavy, které nejsou podmínkou pro bezobslužný provoz. Jedná se o automatický odluh a odkal.

Automatický odluh obsahuje sondu, která kontinuelně měří vodivost kotelní vody a na základě tohoto údaje vyhodnocovací elektronika řídí automatický odluhovací ventil. Odluhování je prováděno optimálně po celou dobu provozu kotle, snižují se tím nádměrné ztráty odluhem, zároveň nemůže dojít k překročení předepsané hodnoty kotelní vody a nadměrnému zasolování kotle.

Základní varianta BCS 1 obsahuje el. magnetický ventil, měřící sondu, vyhodnocovací elektroniku. Odluhování probíhá tak, že vodivost kotelní vody osciluje mezi dvěma nastavenými hodnotami. Tento druh odluhu standartně používáme pro kotle řady BK. Max. množství odluhu 512 kg/h. To by daného typu kotle odpovídalo ztrátám odluhem cca 7,5 % - za max. přijatelnou hodnotu lze považovat odluh do 3%.

Komfortnější verze BCS 3 obsahuje regulační přírubový ventil s el. pohonem, měřící sondu, vyhodnocovací elektroniku. Odluhování probíhá kontinuelně - vodivost udržována na konstantní úrovni.

Automatický odkal obsahuje ventil s pneumatickým pohonem a řídící elektroniku. Řídící elektronika v předem nastaveném cyklu provede automatické otevření ventilu - doba otevření je též nastavena. Cyklus provádění odkalu i doba jeho provádění je nastavitelná v řídící automatice. U kotlů které mají více odkalovacích míst je vhodné instalovat odkalovací ventily na všechna odkalovací místa - případ kotlů BK - zvlášť odkalovat buben a obratovou komoru.

Všechny řídící automatiky se umísťují do samostatného rozvaděče, který je součástí základní sestavy a je zahrnut do ceny základní sestavy.

SEA Kolín s.r.o.

Tyršova 469
280 00 - Kolín 2
tel: 321 729 249
seakolin@seakolin.cz

SEA Zlín s.r.o.

Zabrání 1116,
763 02  Zlín - Malenovice
tel: 577 101 085
seazlin@seazlin.cz